Hướng dẫn quy trình kế thừa phiếu nhập, phiếu xuất

Hướng dẫn quy trình kế thừa phiếu nhập, phiếu xuất
 
Bước 1:
Ở tài khoản nhà cung cấp (Nhà phân phối) (NCC)
Lập phiếu nhập kho (tạo tồn kho để lập phiếu xuất hàng)
Lập phiếu xuất hàng cho đại lý

Bước 2:
Đăng nhập vào đại lý, chọn (Nghiệp vụ) -> (Phiếu nhập) -> Nhấn tạo mới -> chọn Enter .... để vào (chi tiết phiếu nhập).
Chọn nút (Lập phiếu từ nhà cung cấp)
Chọn NCC nhấn nút tìm kế bên -> chọn phiếu xuất từ NCC để kế thừa (Lưu ý đại lý có thể kế thừa phiếu xuất từ NCC để lập phiếu nhập cho đại lý)
Sau khi chọn phiếu sẽ trở về form (chi tiết phiếu xuất) -> Nhấn nút thoát để kết thúc.

 
 

 

language