support online

 
Zalo 0909 348689

Hướng dẫn mục hạn thanh toán

* Áp dụng khi bạn muốn quản lý và phân tích công nợ, Mặc định hệ thống cho phép bạn chọn [Tiền mặt], [Nợ không giới hạn], bạn có thể tạo thêm hạn mức nợ như: 7 ngày, 15 ngày và 30 ngày bằng cách nhấn nút [Tạo mới] gõ số ngày và nhấn [Lưu mới]
* Để bạn theo dõi hạn nợ dễ dàng hơn, khi bạn chọn chứng từ nào đó với hạn nợ 15 ngày, nhưng sau 15 ngày chứng từ (phiếu xuất) đó vẫn chưa thu tiền, hệ thống sẽ cảnh báo nợ quá hạn.
* Ngoài ra hệ thống sẽ lấy hạn mức đầu tiên để làm hạn mức trong báo cáo phân tích công nợ,
 - Nếu bạn chọn hạn mức thấp nhất là 7 ngày báo cáo phân tích công nợ sẽ chia phân đoạn như sau: nợ trong vòng 7 ngày, nợ từ 7 ngày đến 14 ngày, nợ từ 14 đến 21 ngày, nợ từ 21 đến 28 ngày và nợ từ 28 ngày trở lên.
 - Nếu bạn chọn hạn mức thấp nhất là 30 ngày, báo cáo phân tích công nợ sẽ chia  phân đoạn như sau: trong vòng 30 ngày, 30-60, 60-90, 90-120 và từ 120 ngày trở lên
 - Đặc biệt bạn có thể dùng số thập phân (lúc hiển thị không hiển thị số thập phân), nếu bạn chọn mức thấp nhất là 7.5 ngày, bc phân tích công nợ sẽ chia phân đoạn như sau: trong vòng 7 ngày, 7-15, 15-22, 22-30, từ 30 ngày trở lên.language