Hướng dẫn mục hạn thanh toán

* Áp dụng khi bạn muốn quản lý và phân tích công nợ, Mặc định hệ thống cho phép...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu nhập trả lại

- Phiếu nhập trả lại thường dùng khi hàng hóa đã xuất bán cho khách nhưng vì...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu xuất trả lại

- Phiếu xuất trả lại dùng trong trường hợp hàng đã nhập về kho đã lập phiếu...

Xem thêm


Phiếu thu tiền khác

- Phiếu thu tiền khác dùng cho những khoản thu khác ngoài khoản thu từ tiền bán...

Xem thêm


Phiếu thanh toán

- Phiếu thanh toán được dùng để thanh toán tiền hàng với nhà cung cấp. - Tại...

Xem thêm


Phiếu đặc cọc

Phiếu đặt cọc được dùng khi khách hàng đặt lại tiền cọc cho công ty để giữ...

Xem thêm


Phiếu xuất mẩu

- Phiếu xuất mẫu dùng trong trường hợp hàng tồn thực tế ít hơn hàng tồn lưu...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu thu tiền từ khách hàng

- Chức năng này áp dụng cho khách hàng có công nợ (lúc lập phiếu chọn nợ 30...

Xem thêm


Bảng kê - Báo cáo ngày

- Bảng kê báo cáo ngày cho phép bạn liệt kê tất cả các phiếu nhập, phiếu xuất...

Xem thêm


language