Hướng dẫn cách tạo sản phẩm mà không yêu cầu nhập kho

Bạn có thể tạo sản phẩm để tính thêm chi phí, tiền công, phụ thu, phí vận chuyển....
Và hệ thống không bắt buộc phải nhập kho, và sẽ không xuất hiện ở báo cáo tồn kho.

Vào "Danh mục sản phẩm" ở tab "Loại sản phẩm" chọn "Công, chi phí, phụ thu...")

=> Nhấn "Chỉnh sửa" => "Lưu"

up hinh anh

Lưu ý: Chức năng này chỉ thao tác trên người dùng có quyền "HT - Quản trị hệ thống"

 

language