Quản lý chi phí khấu hao tài sản

Theo dõi giá trị tài sản khấu hao theo thời gian.

1/ Cài đặt: Vào "Tiện ích" => "Cài đặt chức năng" => Check chọn "Quản lý khấu hao tài sản"

up hinh anh


Ở "Danh mục sản phẩm" => Tab "Cơ bản" => chọn "Thời gian khấu hao"

 

up hinh anh

2/ Xem báo cáo: Vào "Báo cáo" => "Khấu hao tài sản" => Chọn khoảng thời gian cần theo dõi

 

up hinh anh

 

Ở phần này, bạn có thể phân tích theo từng sản phẩm. hoặc tổng

up hinh anh

language