support online

 
Zalo 0909 348689
Phiếu thu tiền khác

- Phiếu thu tiền khác dùng cho những khoản thu khác ngoài khoản thu từ tiền bán...

Xem thêm


Phiếu thanh toán

- Phiếu thanh toán được dùng để thanh toán tiền hàng với nhà cung cấp. - Tại...

Xem thêm


Phiếu đặc cọc

Phiếu đặt cọc được dùng khi khách hàng đặt lại tiền cọc cho công ty để giữ...

Xem thêm


Phiếu xuất mẩu

- Phiếu xuất mẫu dùng trong trường hợp hàng tồn thực tế ít hơn hàng tồn lưu...

Xem thêm


Hướng dẫn lập phiếu thu tiền từ khách hàng

- Chức năng này áp dụng cho khách hàng có công nợ (lúc lập phiếu chọn nợ 30...

Xem thêm


Bảng kê - Báo cáo ngày

- Bảng kê báo cáo ngày cho phép bạn liệt kê tất cả các phiếu nhập, phiếu xuất...

Xem thêm


Báo cáo lợi nhuận

- Chức năng báo cáo lợi nhuận giúp bạn biết được lợi nhuận tức thì trong một...

Xem thêm


Báo cáo tồn kho nhanh

- Chức năng tồn kho nhanh giúp bạn biết được số lượng tồn nhanh trên tất cả các...

Xem thêm


Nợ quá hạn

- Nợ quá hạn là các khoản nợ đã vượt thời gian cho phép. Chỉ những khách hàng...

Xem thêm


Hướng dẫn sử dụng phiếu sửa chữa

- Phiếu sửa chữa được dùng cho những công ty kinh doanh máy tính, điện thoại có...

Xem thêm


language